Menu

Op- og nedrykning af medlemmer

Hvad er en årgang?

Udgangspunktet er, at man spiller med samme årgang, som dem man går i klassetrin med. Årgangen er bestemmende for hvilken banestørrelsen der spilles kamp på – og sætter også rammen for træningen.

Årgangen er også en rettesnor for hvilke udviklingstrin medlemmerne befinder sig på både mentalt og niveaumæssigt. Derfor kan man altid spille op i årgange - men kun i særlige tilfælde ned i årgang.

Op- og nedrykning af medlemmer

I udgangspunktet, så har et givent medlem en stamårgang – og skal være forankret på denne.

Der kan forekomme op- og nedrykninger af medlemmer, hvis formål er at understøtte klubbens mål og medlemmets udvikling. Eksempelvis, hvis et medlem udviser særlige evner kan medlemmet en rykkes op– eller hvis et medlem kva sit udviklingstrin kunne have gavn af en nedrykning, eksempelvis ved sen skolestart.

Det kan være af midlertidig eller mere permanent karakter. Hvor en midlertidig karakter kunne være, at en årgang ikke kan stille hold til næste kamp, så kan trænerne imellem aftale nærmere. Her prioriteres, at der lånes fra årgangen under før man låner fra årgangen over.

En god tommelfingerregel er en årgang op og et niveau ned – og omvendt. Holdningen er dog, at det er bedre at spille højt niveau end høj årgang, når vi taler sportslig udvikling.

Op- og nedrykninger finder bl.a også sted via vores koncept ”træning-på-tværs”, som skal være med til at matche de enkelte medlemmer bedre på deres niveau, samt skabe en større social tilknytning til klubben ved at medlemmet lærer flere at kende. Dette ses i sammenhæng med vores anti-mobbe strategi.

Ved en mere permanent op- eller nedrykning ændres en stamårgang. Der opfordres til at man holder kontakten til den afgivende årgange - da der senere vil kunne komme situationer, hvor medlemmet kunne have gavn af at falde tilbage på sin oprindelige årgang. Såfremt et medlem flyttes permanent, skal dette medlem indgå på lige fod med andre på den modtagende årgang.

En op- eller nedrykning skal overholde følgende;

  • Der skal være åbenlyse og overvejende fordele ved en rykning.
  • Det skal være på grund af medlemmets egen udvikling – ikke den modtagende årgang
  • Det må ikke være i strid med målet om to niveauer på alle årgange eller fungere udtømmende for den afgivne årgang
  • Det må ikke være til gene for hverken den afgivende eller den modtagende.

En træner eller forældre må ikke alene være medvirkende til at ændre strukturen på årgangene. Beslutningsprocessen vil være som følgende, at træner for medlemmet i samråd med forældre først bliver enige om at en op- eller nedrykning vil gavne medlemmet. Det er særdeles vigtigt at man italesætter både det sportslige niveau og de sociale relationer.

Såfremt der opnås enighed herom, så kan træneren for medlemmet kontakte den ønskede årgang for en drøftelse, gerne med den sportslige ansvarlige som deltagende. Her det særdeles vigtigt, at man italesætter indvirkning på den modtagne årgang, samt forventningsafstemmer niveau og deltagelse.

 

Luk